Klagomålshantering

Klagomålshantering

Vi villuppmuntra föräldrar till frågor, förslag, synpunkter. Positiva omdömen är naturligtvis viktiga och välkomna, men klagomål är också en möjlighet till förbättring av vår verksamhet.

Vid klagomål - gör så här:

Steg 1

      Ge i första hand dina klagomål direkt till den personen eller den avdelning det berör.

      Om Du efter detta fortfarande inte blir nöjd, ta då kontakt med förskolechefen/ rektorn (Det kan Du givetvis också göra om Du av någon anledning inte personligen vill kontakta den problemet berör.)

Steg 2

      Förskolechefen/Rektor antecknar Dina klagomål och kontaktar sedan berörd personal för att få deras syn i ärendet.

      Förskolechef/Rektor kallar till ett möte. Vid behov kan även specialpedagog eller förskolestrateg delta som stödpersoner.

      Mötet dokumenteras och eventuell handlingsplan upprättas. Handlingsplanen skrivs under av mötesdeltagarna.

      Förskolechef/Rektor ansvarar för att uppföljning och återkoppling till Dig görs snarast, senast inom 14 dagar. Ärendet avslutas när nödvändiga åtgärder vidtagits, och Du får då en återkoppling.

Steg 3

      Om Du efter steg 2 upplever att ingen förändring skett kan Norlandias ledning kontaktas.

      Norlandias ledning kallar samtliga berörda till samtal. Även detta samtal dokumenteras. Ärendet avslutas när nödvändiga åtgärder vidtagits, och Du får då en återkoppling.

Steg 4

      Om Du efter steg 3 fortfarande upplever att ingen förändring skett kan Skolinspektionen kontaktas.

 

 

Vi välkomnar givetvis också förslag till förbättringar och beröm när du är nöjd!


 

HÄR KAN DU LÄMNA DINA KLAGOMÅL:

Datum:

 

Mitt/ vårt barn går på denna förskola/skola:

 

Barnets namn:

 

Mitt/ våra namn:

 

Telefonnummer:

 

E-mail:

 

 

 

Mitt/ vårt klagomål:

 

 

 

 

 

 

Mitt/ vårt förslag till förbättringar:

 

 

 

Jag har tidigare tagit upp detta med (namn på person)

 

 

 

Ifylls av personal/chef

 

Mottaget av:

 

Datum:

 

Åtgärder som vidtagits:

 

 

Uppföljning av ärendet:

 

Ärendet avslutat:

 

Anmälaren har fått kopia. Datum: