Vårt kvalitetsarbete

"Förskolans kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas och utvecklas. För att utvärdera förskolans kvalitet och skapa goda villkor för lärande behöver barns utveckling och lärande följas, dokumenteras och analyseras. För att stödja och utmana barn i deras lärande behövs kunskap om varje barns erfarenheter, kunnande och delaktighet samt inflytande över och intresse för de olika målområdena" Lpfö -98/16

 

Systematiskt kvalitetsarbete på vår förskola handlar ytterst om att utveckla våra arbetsprocesser, säkerställa att arbetet i enlighet med läroplanen och undersöka vilka åtgärder som behöver vidtas för att förbättra förutsättningarna för barnens lärande och utveckling. Det  är en kontinuerlig process som innefattar reflektion, dokumentation, uppföljning, analys och utvärdering.