GUL månadsbrev maj/News letter for May

Månadsbrev maj

See english below

 

Kläder

Snart är det maj vilket betyder att ytterkläderna gärna flyger av och barnen vill då helst vara lite lättare klädda. Våren är ju lite speciell då vi ena dagen kan be om solskydd för att det nästa dag ska regna. Vi vill gärna att ni tar en tankeställare kring kläderna som finns tillgängliga - ta en titt i era barns lådor. Finns allt där? Och lika viktigt – finns det något som inte bör vara där? Ni måste se till att det är enkelt och välvårdat eftersom endast det nödvändiga ska finns där. Detta gäller såväl i lådan som på krokarna. Vi ska även göra vårt yttersta för att det ska se lika snyggt ut när ni kommer. På en ungefärlig rekommendation bör dessa klädesplagg finnas tillgängliga (kom gärna med förslag om ni saknar något):

 •          3-4 T-shirts (långärmade skyddar mot solen)
 •          2-3 tröjor
 •          2-4 byxor
 •          3-5 par strumpor
 •          3-5 underkläder
 •          Vindfleece
 •          Jacka
 •          Täckbyxor
 •          Regnställ
 •          Skor
 •          Stövlar
 •          Mössa
 •          Vantar: tjocka, tunna och regnvantar

Var noga med att märka ALLT ni tar med till förskolan. Det är inte lätt för varken barn eller personal att hålla reda på exakt vilka klädesplagg som tillhör vilket barn. Märk exempelvis med märkpenna eller med namnlappar. Vantar och strumpor som saknar namn är extra svårt.

Kort och gott

 1.        Lådorna ska inte vara överfulla. Ta hem föremål i lådorna som inte ska vara här (exempelvis: leksaker, teckningar, etc.)
 2.        Markera kläder som är omärkta. Vi kommer snarast att flytta de omärkta kläderna till lådan med borttappade kläder.
 3.        Se till att uppdatera lådorna.

 

Tema

Vi fortsätter med vårt tema om kroppen och börjar forska närmare på de inre organen. Intresset för hjärtat och lungor har tagit fart och vi ska utforska detta ämne tillsammans genom olika tester. Vi kommer dels att gräva ned oss i böcker men eftersom kroppen är så otroligt häftig kommer vi även att testa oss fysiskt. Hinderbanan var extremt populär och ger oss såväl balanssinne som insyn kring vår puls och andning. Vi följer barnens intressen och försöker besvara deras frågor gemensamt. Även besöken till biblioteken har varit till stor hjälp i projektet där vi har fått med oss en hel del fakta.

Undervisning

Utöver temat håller vi uppe våran undervisning för barnen. Undervisning sker konstant här på förskolan – ibland planerad och ibland spontan. Hur kan ett planerat undervisningsmoment se ut? Vi gör vad vi kan för att anpassa oss efter barnen och har en selektiv grupp baserat på olika faktorer som till exempel ålder, intressen eller kunskapsnivå. Kunskapsnivå kan både vara symmetrisk och asymmetrisk för att uppnå olika ändamål. Det är en fin balansgång som vi försöker att upprätthålla och bedöma varje dag. Vi jobbar hårt för att få in flera ”små planerade aktiviteter” som vi kallar det. Detta för att det ska ske mer frekvent, hålla barnens intresse och vara enkelt att planera. Dessutom kan det användas som komplement till de ”stora planerade aktiviteterna”.

Instagram

Vi tycker att det är kul att ni har visat ett intresse för Instagram och vi är nöjda med att ha börjat använda detta kommunikationsmedel. Detta är visserligen inget nytt för vissa på denna avdelning men under en period var kontot inte aktivt. Det vi som vi gillar är att det är ett snabbt sätt att kommunicera via bilder till er – vilket underlättar produktiviteten. Detta betyder inte att vi kommer att sluta använda hemsidan för att lägga upp bilder utan vi ska försöka att vara lika aktiva på den fronten också.

Utflykt

Vi planerar för närvarande utflykter men är inte redo för att komma ut med något konkret mer än att vi kommer att göra en del spontana besök till parker som Pelleparken och Arosparken. Så fort vi är redo att komma ut med ytterligare information och destinationer kommer ni att vara de första som får ta del av dessa.

 

Viktiga datum:

 

Maj

-        Utvecklingssamtal

Juni

-        15/6 Sommarfest 14.00-15.30.

 

Vi önskar er en trevlig fortsättning!

 

Med vänliga hälsningar Darian, Lama, Matilda och Parwin

 

Welcome to our newsletter for May

Clothes

Soon it will be May which mean that outdoor clothes are flying off because the children rather be dressed a little cooler. Spring can be a bit special as one day we ask for sunscreen and the next day it might rain. Therefore, we would like you to think about which clothes you have available - look in your children's boxes. Is everything there? And equally important - is there something that should not be there? You must make sure that it is simple and clean because only the necessary items should be there. This applies to both the box and the hooks. We will also do our utmost to make it look as nice as possible when you come to get your children. On an estimated recommendation, these clothes should be available (feel free to suggest anything you miss):

• 3-4 T-shirts (long sleeve protects from the sun)

• 2-3 sweaters

• 2-4 pants

• 3-5 pairs of socks

• 3-5 underwear

• Wind Fleece

• Jacket

• Cover Pants

• Rain Set

• Shoes

• Rain Boots

• Hat

• Gloves: thick, thin and rain gloves

Be sure to label ALL clothes you bring to the preschool. It is not easy for the children nor the staff to know exactly which clothes belongs to which child. You can either label with a pen or name tags. Missing socks and gloves are extra difficult.

In short

1. The boxes should not be overloaded. Bring home items in the boxes that should not be here (for example: toys, drawings, etc.)

2. Label unmarked clothing. We will immediately move the unmarked clothes to the box with lost and found.

3. Make sure to update the boxes.

 

Theme

We continue with our theme of the body and begin to research closer about the internal organs. The interest in the heart and lungs has accelerated in our group and we will explore this topic together through different tests. We will partly dive into books, but because the body is so incredibly cool we will also test ourselves physically. The obstacle course was extremely popular and gave us partly a sense of balance but also about our pulse and breathing. We follow the children's interests and try to answer their questions in as we go along. Visits to the libraries have also been very helpful in the project, where we have received a lot of facts.

 

Education

In addition to the theme, we keep up our regular education for the children. Education is constant here at preschool - sometimes planned and sometimes spontaneous. How does planned education work? We do what we can do to adapt to the children and we have selective groups based on factors such as age, interests or level of knowledge. Level of knowledge can be both symmetrical and asymmetric to achieve different purposes. It can be hard to balance these terms but we try to maintain a steady course through our daily assessments. We are working hard to bring in several "small planned activities" as we call it. These will be more frequent and hopefully keep the children's interest as well as be easy to plan. In addition, it can be used as a complement to the "big planned activities".

Instagram

We think it is great that you have shown an interest in our Instagram and we are pleased to have started using this means of communication. This is not new to some at this department, but for a period the account was not active. What we like is that it is a quick way to communicate through pictures to you - which makes productivity easier. This does not mean that we will stop using the website to post pictures, we will try to be as active on that front as well.

Fieldtrip

We are currently planning fieldtrips but we are not ready to come out with anything concrete other than we will do some spontaneous visits to parks like Pelleparken and Arosparken. As soon as we are ready to provide additional information and destinations, you will be the first to know.

 

Important dates:

May

-        Parent-teacher meetings

June

-        15/6 Summer party 14.00-15.30.

 

Best wishes,

Darian, Lama, Matilda & Parwin