Terminstart HT 19/Start of the new semester (see english below)

Välkomna tillbaka till Karlsro för ett nytt skolår med oss! Som ni redan vet så har vi spenderat större delen av sommaren på Norlandia Kvarnen men kommer framöver hålla oss ”hemma”.  Det har varit riktigt roligt att få träffa nya kompisar och prövat nya miljöer och vi tar med oss flera erfarenheter tillbaka till Karlsro.

Vi passar även på att tacka barnen som har lämnat oss och önskar dem lycka till i framtiden! Selma, Kujo, Freja, Vianka, Anarkali och Neerja lämnar Karlsro medan Felix och Darsheel kommer att börja på den engelska avdelningen Röd. I samma veva välkomnar vi nya kompisar: Abril (2016), Alvina (2016), Gregory (2016), Julian (2015) och Mirabell (2014). Vi ser fram emot att ha er i vår grupp och hoppas att alla kan hjälpa till att få familjerna att känna sig välkomna.

Såsom vi har gjort tidigare kommer vi att börja terminen väldigt lugnt efter sommaruppehållet för att ta tid att lära känna varandra och knyta band. De första veckorna i augusti kommer främst att användas som observationsveckor för bekanta oss med varandra och miljön. Vi kommer dessutom att skapa ett gemensamt projekt som vi kommer att fördjupa oss i efter barnens intresse.

Planeringsdag

Vi vill påminna höstens planeringsdag den 29–30 augusti, förskolan är då stängd under dessa dagar. Kolla gärna på vår informationstavla samt er mejl för att hålla er uppdaterade kring vad som pågår.

Rutiner

På Gul startar vi dagen utomhus från och med kl: 08:00, se därför till att barnen är ombytta och redo för att starta dagen efter vädret som gäller. Under speciella omständigheter såsom: -10 °C, översvämning på gården, etc. så är vi förmodligen inomhus. Det är viktigt med frisk luft och rörelse samt tillfällen att skapa kompiskontakter med varandra genom fri lek.

Vi arbetar gruppvis i mindre grupper som får en enskild miljö för att fokusera på sina uppgifter i lugn och ro. Detta sker under dagen mellan fruktstund och lunch. För att följa den dagliga agendan veckovis kan ni få djupare förståelse i våra veckobrev.

Kläder

Kolla gärna med jämna mellanrum om det behövs fyllas på i lådorna - finns allt där? Och lika viktigt – finns det något som inte bör vara där? Ni måste se till att det är enkelt och välskött eftersom endast det nödvändiga ska finns där. Detta gäller såväl i lådan som på krokarna. Vi ska även göra vårt yttersta för att det ska se lika snyggt ut när ni kommer.

På en ungefärlig rekommendation bör dessa klädesplagg finnas tillgängliga: 3-4 T-shirts (långärmade skyddar mot solen), 2-3 tröjor, 2-4 byxor, 3-5 par, strumpor, 3-5 underkläder, vindfleece, jacka, täckbyxor, regnställ, skor, stövlar, mössa, vantar: tjocka, tunna och regnvantar.

Var noga med att märka ALLT ni tar med till förskolan. Det är inte lätt för varken barn eller personal att hålla reda på exakt vilka klädesplagg som tillhör vilket barn. Märk exempelvis med märkpenna eller med namnlappar.

Vad förväntar vi oss av er?

Kom fram och hälsa på oss när ni anländer och avslutar dagen för ett trevligt välkomnande och ett fint avslut.

Vi vill även passa på att nämna att det är av största vikt att ni som vårdnadshavare håller tiderna som är satta för ert barn. Detta på grund av att personalens tider är anpassade efter barnens tider. Till exempel: har ditt barn tid mellan kl. 8.00-16.00 ska barnet vara här kl. 8.00 och sedan lämnat förskolan kl. 16.00.

Om ni får förhinder och inte hinner komma vid utsatt tid – vilket naturligtvis kan förekomma - är vi tacksamma om ni ringer/SMSar och meddelar detta. Vi blir väldigt oroliga när vi inte blir meddelade.

Är det någon annan än ni som vårdnadshavare som ska hämta ert barn på förskolan är det viktigt att ni själva talar om det för någon i personalen på förskolan. Detta på grund av barnens säkerhet! 

Vårt arbetssätt på Gul

Utöver projektet som vi kommer att arbeta med upprätthåller vi undervisningen vid sida om. Undervisning sker konstant här på förskolan – såväl planerat som spontant. Hur kan ett planerat undervisningsmoment se ut? Vi gör vad vi kan för att anpassa oss efter barnen och har en selektiv grupp baserat på olika faktorer som till exempel ålder, intressen eller kunskapsnivå. Kunskapsnivå kan både vara symmetrisk och asymmetrisk för att uppnå olika ändamål. Det är en fin balansgång som vi försöker att anpassa efter dagliga bedömningar. Vi arbetar hårt för att få in flera ”små planerade aktiviteter” som vi kallar det. Detta för att det ska ske mer frekvent, korta perioder för att hålla barnens intresse och samt en simpel planering. Dessutom kan det användas som komplement till de ”stora planerade aktiviteterna”.

Instagram

Vi försöker att frekvent använda oss av Instagram för att hålla er uppdatera om vår vardag. Vårt konto har begränsat antal följare som måste godkännas av oss. De som har möjlighet att följa oss är nuvarande vårdnadshavare och innehållet är endast på de barn vars vårdnadshavare accepterat villkoren från GDPR.

Konto: Gulkarlsro

Övrigt/önskemål

För tillfället har vi haft strul med telefonen på avdelning Gul men detta kommer förhoppningsvis att åtgärdas snarast! Kan ni inte kontakta oss så pröva gärna att kontakta någon av de andra avdelningar. I övrigt, har ni någon undran eller önskemål till oss är ni välkomna att framföra dessa muntligt, per telefonen eller mejl. Hjälp oss att hjälpa er!

Telefonnummer Gul: 070 470 65 07

Mejl: karlsro.gul@norlandia.com
Darian.jalal@norlandia.com

Telefonnummer Lila: 070 470 65 08 Telefonnummer Röd: 070 470 65 06

Med vänlig hälsning,

Darian, Lama och Parwin

 

English

 

Welcome back to Karlsro for the start of a new school year with us! As you already know, we have spent most of the summer at Norlandia Kvarnen but from now on we will stay "at home". It truly has been joyous to meet so many new friends and try different environments from our own and we will bring back many experiences to Karlsro.

We would also like to take the opportunity to thank the children who have left us after last semester and we wish them good luck in their future! Selma, Kujo, Freja, Vianka, Anarkali and Neerja will leave Karlsro while Felix and Darsheel will start in the English department Röd. At the same time, we welcome new friends: Abril (2016), Alvina (2016), Gregory (2016), Julian (2015) and Mirabell (2014). We look forward to having you in our group and we hope that everyone can help make the families feel welcome.

Just as we usually do, we will start the semester slow after the summer break to take time and get to know each other so that we can build strong bonds among us. The first weeks of August will mainly be used as observation weeks to familiarize ourselves with each other and the environment. We will also create a joint project based on the children’s interest.

Planning day

We want to remind you of the autumn planning day, August 29-30, the preschool is closed during these days. Please check our information board in the hallway and your e-mail to stay you updated on what is going on.

Routines

At Gul we usually start the day outdoors from 08:00, so make sure the children are changed and ready to start the day for the weather that day. In special circumstances such as: -10 ° C, too much water accumulation in the yard, etc. we are likely staying indoors. It is important that the children get fresh air and movement as well as opportunities to build friendships with each other through free play.

We work in smaller groups so that the teacher can focus on all the children and their questions. It is usually easier to summon courage to participate and engage in the activity if the group is having fewer participants. If you would like to follow the daily agenda on a weekly basis, you can follow our weekly letters.

Clothes

Feel free to check regularly if there is a need to refill the boxes - is everything there? And just as important - is there something that shouldn't be there? You must make sure that it is tidy and well-managed because only the necessary should be there. This applies to both the box and the hooks. We will also do our utmost to keep it neat and tidy when you arrive.

On an approximate recommendation, these clothes should be available: 3-4 T-shirts (long-sleeved protects against the sun), 2-3 sweaters, 2-4 pants, 3-5 pairs, socks, 3-5 underwear, wind fleece, jacket, coveralls , rain sets, shoes, boots, hat, mittens: thick, thin and rainy.

Be sure to mark EVERYTHING you bring to preschool. It is not easy for either the  children nor the staff to keep track of exactly what clothing items belong to which child. You can mark with a pen or with name tags.

What do we expect from you?

Come and greet us when you arrive and before you leave, for a pleasant welcome and ending of the day.

We would also like to mention that it is of the utmost importance that you as guardians keep the times set for your child. This is because staffs schedule is adapted to children's times. For example: if you have your time between 8.00-16.00, you should be here at. 8.00 and then leave the preschool at. 16:00.

If you are unable to arrive at the appointed time - which of course can occur - we are grateful if you call/text to notify us. We get worried when we are not notified.

If someone other than you as custodian is going to pick up your child at the preschool, it is important that you tell it yourself to someone in the staff at the preschool. This is because of children's safety!

Our way of working at Gul

In addition to the project that we will work on, we maintain the teaching moments on the side. Education takes place constantly here at preschool - both planned and spontaneous. What could a planned educational moment look like? We our best to adapt to the children and we have selective groups based on various factors such as age, interests or knowledge level. The level of knowledge can be both symmetrical and asymmetrical to achieve different purposes. It is a fine balance that we try to adapt through daily assessments. We work hard to bring in several "small planned activities" as we call it. This is to make it more frequent, short periods to keep the children's interest and a simple planning. In addition, it can be used as a complement to the "big planned activities".

Instagram

We try to use Instagram frequently to keep you updated on our everyday lives. Our account has a limited number of followers that must be approved by us. Those who are able to follow us are current custodians and the content is only on those children whose guardians have accepted the terms of the GDPR.

Account: Gulkarlsro

Other/requests

For the time being, our phone at Gul is not working correctly but hopefully this will be fixed soon! If you cannot contact us, please feel free to contact any of the other departments. Otherwise, if you have any wonder or wishes for us, you are welcome to tell us in person, by phone or email. Help us help you!

Phone number Gul: 070 470 65 07

Email: karlsro.gul@norlandia.com

Darian.jalal@norlandia.com

Phone number Lila: 070 470 65 08. Phone number Röd: 070 470 65 06

Sincerly,

Darian, Lama och Parwin